Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden t.b.v. binnenzonwering van Desteny bijzondere raambekleding

 Artikel 1 Algemeen

1.1. Desteny bijzondere raambekleding is gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarde en zal hierna worden aangeduid met “Desteny”

 1.2. In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt onder “wederpartij” verstaan: iedere (rechts)persoon tot wie Desteny haar aanbiedingen richt, en degene die aan opdracht verstrekt c.q. degene met wie Desteny in enige rechtsbetrekking staat, verder te noemen “wederpartij”.

 Artikel 2 Toepasselijkheid

 2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en verleende opdrachten.

 2.2.Aanvullingen en/of afwijkingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk bij orderbevestiging met wederpartij zijn overeengekomen.

 2.3. De wederpartij kan aan eventuele afwijkingen van deze voorwaarden bij toekomstige overeenkomsten geen rechten ontlenen.

 2.4. Verwijzing door de wederpartij naar eigen inkoop- of andere voorwaarden, waar ook vermeld, wordt niet door Desteny aanvaard, behoudens in het geval Desteny deze afwijkende voorwaarden schriftelijk uitdrukkelijk hebben aanvaard.

 Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 3.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Desteny, hetzij in de vorm van prijslijsten hetzij anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen en offertes en andere verklaringen zijn vrijblijvend.

 3.2. Zolang een overeenkomst met Desteny niet tot stand is gekomen, is Desteny gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en condities te wijzigen.

 3.3. Door Desteny aan wederpartij verstrekte tekeningen, monsters, stalen en modellen dienen op eerste verzoek aan Desteny te worden teruggegeven, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn de kosten van deze materialen aan wederpartij in rekening te brengen.

 3.4. Het is de wederpartij niet toegestaan de door Desteny verstrekte tekeningen, monsters, stalen en modellen te gebruiken indien er geen afnameovereenkomst met ons tot stand is gekomen.

 Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

 4.1. De overeenkomst komt tot stand indien een aanbod van Desteny door de wederpartij wordt aanvaard door middel van inlevering van een bestelformulier of invullen van een bestelling op de website van Desteny.

 4.2. Indien de wederpartij een offerte niet binnen twee werkdagen aan Desteny heeft geretourneerd onder vermelding van zijn bezwaren, is de wederpartij aan de overeenkomst gebonden.

 4.3. De door Desteny geleverde en/of gemonteerde goederen worden onmiddellijk na levering en/of montage gefactureerd. Indien niet binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk tegen de factuur geprotesteerd wordt, staat vast dat de goederen in goede staat door de wederpartij zijn aanvaard.

 4.4. Eventueel later gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst door Desteny aan de wederpartij gedaan, zijn alleen bindend indien zij schriftelijk door Desteny bevestigd worden.

 4.5. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat de wederpartij, uitsluitend te onzer beoordeling, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

 4.6. Desteny is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te leveren, van de wederpartij zekerheid te eisen, dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.

 4.7. Desteny is bevoegd om indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten, voor een juiste uitvoering van de aan Desteny verstrekte bestellingen bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Desteny hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

 Artikel 5 Materiaalprijzen en tarieven

 5.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld in de offerte.

 5.2. Prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, geldend op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, (hulp)materialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakosten, sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan, is Desteny gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de prijzen.

 5.3. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.

 5.4. De wederpartij heeft in geval de prijsverhoging van een al tot stand gekomen overeenkomst meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs, het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de wederpartij verplicht is het al gepresteerde conform de overeengekomen prijs naar rato te vergoeden. Voor dat deel blijven de bepalingen van deze voorwaarde geheel onverlet.

 5.5. Ontbinding van de overeenkomst door de wederpartij als in het vorige lid bedoeld zal dienen te geschieden bij aangetekend schrijven.

 Artikel 6 Levering / levertijd

 6.1. Opgave van leveringsdata worden bij benadering in overleg vastgesteld en binden daardoor niet.

 6.2. Overschrijding van overeengekomen leverdata en/of montage data geeft de wederpartij geen recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot nietaanvaarding of tot geheel ontbinden van de overeenkomst dan wel tot het geheel of gedeeltelijk opschorten van de overeenkomst van enigerlei verplichtingen van de wederpartij uit de overeenkomst.

 6.3. De wederpartij is bij annulering gehouden de door ons gemaakte kosten te vergoeden. Hierdoor zijn mede begrepen annuleringskosten, welke Desteny aan haar leverancier(s) verschuldigd zijn.

 6.4. Desteny heeft aan haar leverings- en/of montage plicht voldaan door de goederen eenmaal aan de wederpartij aan te bieden.

 Artikel 7 Montage

 7.1. Indien overeengekomen, worden de materialen door gespecialiseerde monteur(s) op de tevoren bepaalde plaats gemonteerd.

 7.2. De toegangswegen dienen zodanig te zijn dat de materialen geheel naar de plaats van montage kunnen worden gebracht. Kosten voor eventueel transport en/of demontage van materialen ten behoeve van intern en/of extern vervoer zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en worden op basis van nacalculatie gefactureerd.

 7.3. Bouwkundige werkzaamheden zijn eveneens niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen (tenzij anders vermeld) en worden, zo deze door Desteny kunnen worden uitgevoerd op basis van nacalculatie gefactureerd.

 7.4. Indien montagewerkzaamheden conform het bepaalde in artikel 4 lid 4 tegen vaste prijs zijn overeengekomen, doch bij uitvoering van die werkzaamheden de geraamde montagetijd ruimschoots tekort blijkt, is Desteny gerechtigd de extra tijd tegen uurtarief op basis van meerwerk te factureren.

 7.5. In afwijking van het bepaalde in artikel 1646 Burgerlijk Wetboek is Desteny niet gehouden voor het gestelde in het vorige lid van de wederpartij schriftelijk opdracht te verkrijgen.

 Artikel 8 Eigendomsovergang

 8.1. Tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalings- en overige verplichtingen heeft voldaan, blijft het geleverde eigendom van Desteny.

 8.2. De wederpartij is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of in eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden over te staan, tot dat de wederpartij aan zijn betalings- en overige verplichtingen tegenover Desteny heeft voldaan. Tot dat ogenblik heeft de wederpartij het geleverde in bruikleen. Wanneer de wederpartij enige verplichting tegenover Desteny uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan wel indien zich andere omstandigheden als bedoeld in artikel 9 lid 1 voordoen, is Desteny zonder enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst gerechtigd het verrichtte ongedaan te maken en/of het geleverde terug te nemen. De wederpartij verleent Desteny onherroepelijk machtiging daartoe toegang te verstrekken tot de ruimte(n) waarin het verrichtte of geleverde zich bevindt.

8.3. In het geval Desteny het verrichtte of geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst door Desteny ontbonden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 9 lid 1.

 8.4. De wederpartij is verplicht Desteny direct schriftelijke melding te doen van het feit dat derden rechten doen gelden op wat door Desteny is verricht of geleverd, voor zover het verrichtte of geleverde (nog) niet zijn eigendom is, evenals wanneer zich enige omstandigheid zoals vermeld in artikel 9 lid 1 zich voordoet.

 Artikel 9 Opzegging/ beëindiging overeenkomst

 9.1. Desteny behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) met de wederpartij onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de wederpartij:

  • Onder bewind c.q. curatele wordt gesteld, tot liquidatie overgaat of overlijdt;
  • De facturen van Desteny niet (tijdig) betaalt, dan wel anderszins enige verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

9.2. Bij beëindiging als bedoeld in vorig lid zijn al de vorderingen van Desteny op de wederpartij terstond opeisbaar en is Desteny daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente.

9.3. De post “winstverderving” zal behoudens tegenbewijs door Desteny tenminste 15% van de overeengekomen prijs bedragen, de post “gederfde renten” zal de hoogste van de als dan geldende wettelijke rente hebben.

 Artikel 10 Klachten

 10.1. Klachten betreffende het door Desteny geleverde en/of gemonteerde dienen binnen acht dagen door de wederpartij schriftelijk middels een aangetekend schrijven bij Desteny te zijn ingediend.

 10.2. Klachten betreffende facturen van Desteny dienen binnen vijf dagen na levering en/of montage schriftelijk middels een aangetekend schrijven bij Desteny te zijn ingediend.

 10.3. Het indienen van klachten ontslaat de wederpartij nimmer van diens betalingsverplichtingen tegenover Desteny, het bepaalde in artikel 12 blijft onverkort gehandhaafd.

 10.4. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

 10.5. De wederpartij is niet gerechtigd goederen waarover hij reclameert zonder schriftelijke toestemming terug te zenden.

 Artikel 11 Aansprakelijkheid en garantie

 11.1. De garantie op het door Desteny geleverde en/of gemonteerde is geheel in overeenstemming met, en beperkt tot, de garantie die de producent van bedoelde goederen daarop verleent.

 11.2. Garantie wordt enkel verstrekt op fabrieks- en montagefouten met inachtneming van het bepaalde in lid 7 van dit artikel. Beoordeling geschiedt onder overlegging van een foto die genomen is direct na het constateren van de fout.

 11.3. Behoudens de bovenvermelde garantieverplichting is Desteny niet aansprakelijk of verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden materiële schade, van welke aard ook, door wie dan ook geleden, ontstaan door gebreken aan/in dan wel door het niet functioneren van de door Desteny geleverde en/of gemonteerde goederen.

 11.4. De wederpartij vrijwaart Desteny voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding door Desteny op het gebied van het door Desteny geleverde en/of gemonteerde.

 11.5. Behoudens het bepaalde in lid 1 is Desteny niet aansprakelijk voor materiaal-, kwaliteits-, en/of kleurkeuze van de wederpartij van de geleverde goederen/materialen en staat er niet voor in dat de door de wederpartij gewenste goederen/materialen de beoogde eigenschappen na gebruik behouden. Er kan geen maatgarantie gegeven worden op de volgende geconfectioneerde stoffen, of stoffen die hier op lijken: gecrushte stoffen, microvelours, velvet, alcantara, velours, organza en andere stoffen waar rek / elasticiteit in zin.

 11.6. Desteny is niet aansprakelijk voor de in de branche toelaatbaar geachte en technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur en finish, maat en afwerking e.d. Deze afwijkingen geven de wederpartij niet het recht de goederen te weigeren.

 11.7. Elke garantieverplichting vervalt wanneer de wederpartij:

  • Zelf wijzigingen in of reparaties aan het gemonteerde of geleverde heeft verricht of door derden heeft laten verrichten;
  • Het door Desteny geleverde voor andere dan normale doeleinden wordt aangewend of anders dan door Desteny beoordeelde onoordeelkundige wijze heeft behandeld of onderhouden.

 Artikel 12 Betaling

 12.1. Alle betalingen dienen of contant bij levering, via doorlopende machtiging ofwel bij bestelling via ideal, bank of giro te geschieden.

 12.2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. De wederpartij is nimmer bevoegd betalingen op te schorten.

 12.3 Indien schriftelijk een andere betalingstermijn met de wederpartij is overeengekomen en de wederpartij niet binnen deze termijn het factuurbedrag heeft voldaan, is deze daarover een rente verschuldigd van 0,5% per 14 dagen, geldend gedurende de tijd waarin de wederpartij in verzuim is.

 12.4. Indien de betaling van een factuur niet binnen de overeengekomen termijn is ontvangen is Desteny gerechtigd om rechtsmaatregelen te treffen tot verkrijgen van betaling. Kosten hiervan zullen worden verhaald op de wederpartij. Alle betalingen die door of namens de wederpartij geschieden zullen eerst in mindering op de verschuldigde kosten worden gebracht en voorts in mindering op de hoofdsom.

 12.5. Indien de wederpartij met betaling van een deellevering in gebreke blijft is Desteny gerechtigd de overige nog uit te voeren leveringsopdrachten op te schorten met de termijn gedurende de wederpartij de opeisbare factuur onbetaald laat. Desteny houdt onverminderd het recht om na ingebrekestelling de overeenkomst definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen Desteny tot op dat moment te vorderen heeft onverminderd het recht op schadevergoeding conform het bepaalde in artikel 9.

 Artikel 13 Overdraagbaarheid

 13.1. Het is de wederpartij niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de met Desteny gesloten overeenkomst over te dragen.

 13.2. Overdracht van rechten en/of verplichtingen is alleen mogelijk nadat de wederpartij Desteny hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Desteny heeft verkregen.

 Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1. Op alle door Desteny te sluiten overeenkomsten zijn deze voorwaarden en het Nederlands Recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen die met de wederpartij ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zullen uitsluitend te keuze van Desteny kunnen worden beslecht door een bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Desteny dan wel de wederpartij, tenzij de wederpartij met Desteny overeenkomt het geschil te laten beslechten door onafhankelijke arbitrage.