montage
Montage service

Algemeen

Alle montageoffertes en -overeenkomsten van Desteny Montageservice worden verzorgd via Uw technische dienst BV. Uw technische dienst BV zorgt ervoor dat het juiste klusbedrijf voor u wordt geselecteerd. Vakbedrijven worden namelijk voortdurend beoordeeld op belangrijke punten. Zo komt een bedrijf alleen in aanmerking voor een klus als het voldoet aan de volgende eisen:

  • De medewerkers van het bedrijf hebben een bewezen ruime ervaring met uw soort klus.
  • Er zijn geen openstaande klachten voor dit bedrijf. Klusbedrijven die klachten niet naar behoren oplossen komen niet meer in aanmerking voor GAMMA Montageservice.
  • Het bedrijf wordt aanbevolen door ten minste 8 van de 10 laatste klanten.
  • Het bedrijf is financieel gezond waardoor uw klus altijd afgemaakt zal worden.
  • Elk bedrijf moet een klanttevredenheidsscore van gemiddeld een 7 of hoger op de volgende punten behalen:
  • Nakomen van de afgesproken werkplanning
  • Kwaliteit van het afgeleverde werk
  • Prijs/kwaliteitverhouding
  • Algemene indruk en professionaliteit

Hier leest u alles wat u van alle partijen (Desteny, Uw technische dienst BV en de vakmannen) mag verwachten, onder welke voorwaarden de klussen worden gedaan en wat er van u wordt verwacht.

 

Artikel 1 Definities
▪ Consument/Opdrachtgever: de eigenaar van de woning/opstal die opdracht geeft tot het uitvoeren van een montageklus.
▪ Leverancier/Opdrachtnemer: Uw Montagedienst, de rechtspersoon die de opdracht aanneemt en de werkzaamheden voor haar risico uit laat voeren door zelfstandige vakmannen.
▪ Uitvoerder: de zelfstandige vakman die door de Leverancier wordt aangewezen als uitvoerende partij van de werkzaamheden.
▪ Opdracht: de overeenkomst inzake de uitvoering van de montageklus die tot stand komt op het moment dat Consument de opdracht bevestigt in de bestelstraat.

Artikel 2 Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen Leverancier en Consument. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden in het nadeel van de Consument is niet toegestaan.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst, bedenktijd en ontbinding
1. De overeenkomst komt tot stand door het (elektronisch) bericht van aanvaarding van het aanbod door Consument aan Leverancier.
2. Consument ontvangt na aanvaarding een email met bevestiging van het aanbod.
3. Na aanvaarding van het aanbod maakt de Uitvoerder met Consument een afspraak over de datum waarop het werk wordt uitgevoerd, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.
4. Leverancier heeft het recht de opdracht terug te geven indien de opdracht niet past binnen de Algemene- en Dienstvoorwaarden van de opdracht.
5. Consument heeft het recht de opdracht binnen 14 kalenderdagen (bedenktijd), te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, eenzijdig en zonder opgave van redenen te annuleren. Consument dient de annulering schriftelijk bij de Leverancier op te geven.
6. Indien Consument wenst dat de opdracht binnen 14 kalenderdagen uitgevoerd moet worden, neemt de Consument afstand van het recht van annulering binnen de wettelijke bedenktijd. Hierdoor kan de opdracht uitgevoerd worden binnen 14 kalenderdagen.
7. Indien de afspraak voor uitvoering van een vloeren-, traprenovatie en airco montageopdracht binnen 5 volle werkdagen wordt geannuleerd door Consument brengt de Leverancier 35% van de opdrachtsom als annuleringskosten in rekening met een minimum van € 45,-. Voor alle overige montageopdrachten geldt een annuleringstermijn van 2 volle werkdagen.
8. Alle prijzen zijn inclusief BTW en reiskosten en exclusief tol- en/of parkeerkosten, materialen en meerwerk dat tijdens de uitvoering van opdracht naar voren komt.
9. Indien de Leverancier niet binnen de gewenste voorkeursdata een Uitvoerder kan verzorgen heeft de Leverancier het recht de opdracht eenzijdig en kosteloos te annuleren. Leverancier dient de annulering schriftelijk aan de Consument op te geven.

Artikel 4 Verplichtingen van de Leverancier
1. Leverancier zal het werk, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden zullen binnen de normale werktijden van de Uitvoerder worden verricht, tenzij anders overeengekomen. De normale werktijden van de Uitvoerder zijn op werkdagen van 8:00 tot 17:00.
2. Leverancier neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn, ten tijde van de uitvoering van het werk.
3. Leverancier is verplicht om de Consument te wijzen op:
– kenbare gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan het werk wordt verricht;
– onjuistheden in de door de Consument verlangde constructies en werkwijze;
– gebreken of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Consument ter beschikking worden gesteld;
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden.
4. Leverancier draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door de daartoe ter zake deskundige personen.

Artikel 5 Verplichtingen van de Consument
1. Consument staat in voor de juistheid, volledigheid, tijdigheid en betrouwbaarheid van alle door hem verstrekte gegevens, ook als deze afkomstig zijn van derden, en staat ervoor in dat Leverancier op basis daarvan de overeenkomst op correcte wijze kan uitvoeren. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leverancier is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Consument stelt Leverancier in de gelegenheid het werk te verrichten en zorgt ervoor, dat Leverancier tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de ten behoeve van het werk te verschaffen gegevens.
3. Consument stelt aan Leverancier de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie ter beschikking. Kosten van elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van Consument. Ook eventuele tol- en/of parkeerkosten komen voor rekening van Consument; deze worden separaat in rekening gebracht.
4. Consument verstrekt geen opdracht waarbij de werkzaamheden in het buitenland of op de Waddeneilanden plaatsvinden.
5. Consument verklaart de woning tegen de gebruikelijke risico’s te hebben verzekerd.
6. Consument dient ervoor te zorgen dat door een derde uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Leverancier behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient Consument Leverancier daarvan tijdig op de hoogte te stellen.
7. Consument draagt er zorg voor dat de te monteren producten, compleet, in de originele verpakking en indien van toepassing conform de voorschriften van de fabrikant op de dag van montage gereed staan op de plaats van de klus.
8. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in lid 1 t/m 7, dan dienen de daaruit voor Leverancier voortvloeiende schade en kosten door Consument te worden vergoed, indien deze schade hem kan worden toegerekend.
9. Consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
– onjuiste en/of onvolledige gegevens die door Consument zijn verstrekt;
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
– onjuistheden in de door Consument verlangde constructies en werkwijzen;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Consument ter beschikking zijn gesteld tenzij de schade het gevolg is van de omstandigheid dat Leverancier heeft nagelaten om Consument te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht die hij kende of behoorde te kennen of heeft nagelaten Consument op grond van artikel 4 lid 3 te informeren.

Artikel 6 Meer- en minderwerk
1. Consument kan nadat de overeenkomst is gesloten meer- en/of minderwerk opdragen.
2. Meerwerk wordt voorafgaand aan de uitvoering van het meerwerk schriftelijk overeengekomen onder vermelding van de financiële consequenties. Leverancier kan alleen aanspraak maken op betaling van het meerwerk indien zij Opdrachtgever tijdig en schriftelijk op de financiële consequenties heeft gewezen, tenzij Opdrachtgever de financiële consequenties had moeten begrijpen.
3. Het meerwerk en/of saldo van het meer-/minderwerk wordt in rekening gebracht via de eindfactuur.

Artikel 7 Betaling
1. Na afronding van de werkzaamheden en akkoord op oplevering, ontvangt Consument het verzoek om eindfactuur te voldoen middels de iDEAL link in de betreffende e-mail. De betaaltermijn is 5 dagen.
2. Met het akkoord (digitale handtekening) verklaart de Consument dat alle werkzaamheden correct en conform afspraak zijn uitgevoerd. Bij reclamaties na oplevering van de werkzaamheden dient Consument te kunnen aantonen dat het gebrek is ontstaan na oplevering en niet is ontstaan door oneigenlijk gebruik of andere externe factoren.
3. Indien Consument niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Niettemin zendt Leverancier na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 7 lid 1 één betalingsherinnering, waarin Consument op het verzuim wordt gewezen en in de gelegenheid wordt gesteld om de betaling alsnog binnen 5 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te voldoen.
4. Indien de betaling niet tijdig is verricht, kan Leverancier rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betaaltermijn als bedoeld in artikel 7 lid 1 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 BW.
5. Leverancier is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Leverancier hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van Consument.
6. Indien Consument niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan kan hij aan de garantie geen rechten ontlenen.
7. Indien Consument niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan kan hij geen beroep doen op de garantie.
8. Het bestaan van reclamaties schort de betalingsverplichtingen van Consument niet op.

Artikel 8 Garantie
1. Leverancier garandeert een goede uitvoering van de werkzaamheden conform de voor een fabrikant geldende dan wel algemeen geldende voorschriften en richtlijnen(van de fabrikant).
2. De garantietermijn bedraagt één jaar na de datum van oplevering van de werkzaamheden.
3. Consument kan alleen een beroep doen op garantie als hij volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4. Consument kan een beroep doen op schadevergoeding ten gevolge van verkeerd opgemeten maten tot aan de hoogte van het betaalde bedrag voor het inmeten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Gevallen van schade die niet binnen 14 dagen nadat de schade is ontstaan bij Leverancier zijn gemeld, hoeven niet door de Leverancier in behandeling te worden genomen.
2. Leverancier is aansprakelijk voor schade, mits deze hem kan worden toegerekend. Leverancier verklaart verzekerd te zijn, indien schade optreedt als gevolg van de door Leverancier uitgevoerde werkzaamheden. De aansprakelijkheid van Leverancier voor schade is beperkt tot het bedrag waarvoor in voorkomend geval door de verzekeraar van Leverancier dekking wordt geboden.
3. Leverancier vrijwaart Consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Leverancier zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door Leverancier bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.
4. Consument vrijwaart de Leverancier tegen aanspraak tot vergoeding van schade, voor zover deze door uitvoering van werkzaamheden ontstaat die expliciet op verzoek van de Consument zijn uitgevoerd waarbij de Uitvoerder heeft gewezen op de risico’s of afwijking op de voorgeschreven regels.

Artikel 10 Privacy
1. De door Consument verstrekte persoonsgegevens worden door Leverancier verwerkt ten behoeve van de onderneming en opgenomen in het klantenbestand van Leverancier ter uitvoering van de overeenkomst met Consument. Leverancier zal de persoonsgegevens van Consument uitsluitend ter beschikking stellen aan derden, indien dit nodig is ter uitvoering van de overeenkomst, indien Consument daar schriftelijk mee heeft ingestemd of indien wettelijke bepalingen dit vereisen.
2. Leverancier is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Leverancier zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 11 Overmacht
1. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die Opdrachtnemer niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen bij Consument.
2. Wordt de uitvoering van een werk onmogelijk door een oorzaak die Consument niet kan worden toegerekend, en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd het werk te doen beëindigen tegen vergoeding van de tot dat moment door Leverancier gemaakte kosten.
3. Onder overmacht worden eveneens verstaan weersinvloeden, molest, oorlog en andere overmachtssituaties.

Artikel 12 Toepasselijk recht, klachten en geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Leverancier en Consument, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Consument dient een eventuele klacht met betrekking tot het uitgevoerde werk binnen bekwame tijd te melden. Klachten kunnen zowel telefonisch als schriftelijk (waaronder elektronisch) bij Leverancier worden ingediend. De klacht moet volledig en duidelijk worden omschreven.
2. Als Consument Leverancier van een tekortkoming op de hoogte stelt, is deze verplicht om zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan Consument mee te delen of zij bereid is de tekortkoming te verhelpen. Tevens geeft Leverancier aan op welke wijze en wanneer zij tot herstel zal overgaan. Als zij daartoe niet bereid is, vermeldt zij de redenen daarvan.
3. Leverancier zal tekortkomingen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn herstellen, met uitzondering van die waarvan zij aannemelijk maakt dat de oorzaak daarvan niet voor haar rekening en risico komt. Voor eventueel uit de tekortkoming voortvloeiende schade is Leverancier uitsluitend aansprakelijk indien deze het gevolg is van werkzaamheden die onder haar verantwoordelijkheid zijn uitgevoerd.
4. Partijen zullen ernaar streven om hun geschil in goed overleg tot een oplossing te brengen.

INMEETSERVICE

Wat mag je van ons verwachten?
• Het exact inmeten van de maten voor de benodigde producten.
• Inspectie van de ondergrond, draagkracht en/of aanwezigheid van vocht.
• Het in kaart brengen van mogelijke knelpunten met betrekking tot de montage.
Wat verwachten wij van jou?
• Dat de ruimte(s) goed toegankelijk zijn voor het opnemen van de maten en het doen van andere visuele inspecties.
• Dat de ondergrond gedeeltelijk vrij is om vlakheid, stevigheid en eventuele aanwezigheid van vocht te kunnen beoordelen
• Dat na het inmeten geen wijzigingen worden aangebracht in de opgemeten situatie.
Welke werkzaamheden zijn niet standaard inbegrepen?
• Het bestellen van de benodigde producten na het inmeten.
• Het inplannen van een montageopdracht na het inmeten.
• Productadvies, hiervoor kun je in de winkels terecht.
Aandachtspunt:
• Maten en advies worden gegeven op basis van het assortiment van waaruit de inmeetservice wordt uitgevoerd. Indien u besluit op basis van de verstrekt maatvoering en advies elders de benodigde producten te bestellen, dan gebeurt dat op eigen risico.

Prijzen inmeet service:
Inmeten tot 3 raamproducten: € 69,00
extra inmetingen per product: € 5,50

GA NAAR INMEETSERVICE EN SELECTEER JE KLUS

MONTAGESERVICE

Bij deze klus monteren onze vakmensen jouw rails, roedes, horizontale jaloezieën, rolgordijnen, verticale lamellen, roljaloezieën, dakraam rolgordijnen, vouwgordijnen of plisségordijnen.
Wat mag je van ons verwachten?
• Wij voeren de klus naar volle tevredenheid uit.
• Wij hebben de benodigde gereedschappen bij ons.
• Wij plaatsen de raamdecoratie, rails en roedes volgens de plaatsingsinstructie van de leverancier.
Wat verwachten wij van jou?
• Dat de betreffende ramen en de vensterbanken netjes leeg geruimd en goed bereikbaar zijn.
• Dat de ondergrond, waar de raamdecoratie aan vast gemaakt wordt, vlak is en voldoende draagkracht heeft.
Welke werkzaamheden en materialen zijn niet standaard inbegrepen?
Onderstaande werkzaamheden zijn geen standaard onderdeel van onze montageservice. Je kunt deze wel aanvullend laten offreren en uitvoeren.
• Het verwijderen en/of afvoeren van de bestaande raamdecoratie.
• Het monteren van raamdecoratie op een montagehoogte hoger dan 3 meter.
• De benodigde materialen zoals voldoende steunen, ringen, eindstoppen, runners, bevestigingsmaterialen, etc.
• Het uitvlakken van de ondergrond.
• Specifiek voor elektrisch bedienbare raamdecoratieproducten:
    o Het koppelen van de bediening van elektrisch bedienbare raamdecoratieproducten aan de bedieningsapp op je telefoon.
    o Het koppelen van de bediening van meerdere elektrisch bedienbare raamdecoratieproducten op 1 afstandsbediening.

Prijzen montage service:
Montage 1 raamdecoratie: € 47,50
Montage 2 of 3 raamdecoratie: € 37,50 per stuk
Montage 4 of meer raamdecoratie € 32.50 per stuk
Dakraamdecoratie: € 47,50 per stuk

Per rail tot 3 meter: € 47.50
Rail langer dan 3 meter: € 5,50 toeslag per meter

Klein materiaal (pluggen, schroeven, enz) € 5,50

GA NAAR MONTAGESERVICE EN SELECTEER JE KLUS